Preview Mode Links will not work in preview mode

uSawickich Podcast


Feb 7, 2022

Posłuchaj artykułu w wersji audio i wejdź po więcej na portal!


W latach 70 tych XX wieku Adele Aldridge dokonała dekonstrukcji słowa historia – wskazując, że  można tę dziedzinę naukową traktować dosłownie jako tylko  his -story. Niejako kontynuacją  dekonstrukcji było  pojawienie  się terminu  herstory.  Nie chodzi w nim tylko o historię kobiet. Jest w nim zawarte  także, a może przede wszystkim docenienie perspektywy kobiecej w badaniach historycznych.

HERSTORIA w szkole. W czym może być pomocna współczesnym uczniom i uczennicom perspektywa HERSTORYCZNA